Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) pateikia informaciją apie tai, kaip VŠĮ nArauti, juridinio asmens kodas 302863250, registruotos buveinės adresas Fabijoniškių 21-18, LT 07121 Vilnius (toliau – Įstaiga) tvarko ir saugo savo klientų, interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs, Vartotojai) asmens duomenis ir privatumą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Įstaiga, nebent Politikoje būtų nurodyta kitaip.

Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per softenduro.lt svetainę, pasiekiamą domeno adresu https://softenduro.lt (toliau – svetainė), pateikia Įstaigai savo asmens duomenis.

Įstaiga pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą. Tvarkydama asmens duomenis Įstaiga vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

 

1. PRINCIPAI, KURIAIS ĮSTAIGA VADOVAUJASI, TVARKYDAMA JŪSŲ DUOMENIS

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis Įstaiga:

 • laikosi galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR reikalavimų;
 • tvarko Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renka Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • laiko juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešina jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 • užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

2. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Įstaiga tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

 • Kai Jūs juos pateikiate Įstaigai. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi registravimosi forma, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas. Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
 • Kai Jūs naudojatės mūsų svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai, praleistas laikas, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir pan.) yra renkama automatiškai.
 • Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų.

Įstaiga gali apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, įstaigos surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant svetainės slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises.

 

3. TIKSLAI, KURIŲ PAGRINDU ĮSTAIGA TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Įstaiga Jūsų asmens duomenis tvarkys šiais tikslais:

 • Siekdama tobulinti svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas.

Slapukais mes galime surinkti tokią informaciją: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai, praleistas laikas, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir pan.

Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 5 skyriuje.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, įskaitant pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, renginius ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, miestas, šalis, gimimo data, informacija apie motociklą.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos.

Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 4 skyriuje.

 • Mūsų veiklos kokybės kontrolės tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų bei komunikacijos išsaugojimas). Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), saugome el. paštu ar raštu vykusio susirašinėjimo informaciją. Tokią informaciją renkame, siekdami užtikrinti tinkamą aptarnavimo kokybę ir kontroliuoti paslaugų teikimą.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.).

 • Elektroninės prekybos vykdymo, pirkimo – pardavimo, paslaugų ir kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu. Mūsų pareiga įvykdyti užsakymus, kuriuos Jūs pateikėte svetainėje ar kitais būdais, taip pat vykdyti kitus sandorius. Tam, kad juos galėtumėme įvykdyti, mes turime tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenys tvarkomi užsakymo priėmimo ir vykdymo tikslu, kontaktiniai duomenys naudojami, kad galėtumėme su Jumis susisiekti, jei kiltų kokių nors klausimų, siekiant išspręsti išskilusias problemas, susijusias su užsakymo pateikimu, vykdymu, prekių pristatymu ar kitais su sutarčių sudarymu ir vykdymu susijusiais tikslais.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, miestas, šalis, gimimo data, informacija apie motociklą.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš: Jūsų, iš juridinių asmenų, kurių atstovas ar kontaktinis asmuo esate.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome sutarties galiojimo metu ir tiek, kiek yra būtina sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus nuo jos pabaigos arba ilgesnį terminą, jeigu tą mus įpareigoja daryti Įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu pradedamas (teisminis) ginčas – tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki tarpusavio susitarimo priėmimo ir (ar) galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Jeigu sutartis nesudaroma Jūsų asmens duomenis saugojame ne ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo priėmimo momento.

 • kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

 

4. TIESIOGINĖ RINKODARA

Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, renginius, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz., socialiniu tinklu FacebookInstagram, ar kt.).

Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite atsiųsti mums prašymą el. paštu info@softenduro.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

 

5. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai, praleistas laikas, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 • kad užtikrintume svetainės funkcionalumą;
 • kad galėtume svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 • paslaugų plėtrai ir naudojimosi svetainės analizei;
 • tiksliniam rinkodaros orientavimui.

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 • techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini svetainės veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

Visa informacija apie svetainės naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie svetainės.

6. DUOMENŲ TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVĖJAI

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį procesą vykdančios institucijos.

Informuojame, kad įstaiga pasitelkia tam tikrus trečiuosius asmenis, kurie padeda mums vykdyti veiklą, t. y. paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, audito, teisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina mūsų pavedimu jų paslaugoms teikti.

Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetainėje duomenys (IP adresas, slapukų pagalba renkami duomenys, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis „Google Analytics“ paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti įmonė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Įstaiga imsis pagrįstų priemonių užtikrinti, kad tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų (įskaitant, jei tai yra būtina, duomenų tvarkymo ar teikimo sutarčių papildymą standartinėmis Europos Komisijos patvirtintomis sutarčių sąlygomis dėl duomenų apsaugos).

 

7. DUOMEŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu to reikia pagal taikomus įstatymus ar pasibaigus tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

8. NUORODOS Į IŠORINES SVETAINES

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

9. JŪSŲ TEISĖS 

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Įmonė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su atsakingais asmenimis Įmonėje, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

 

10. DUOMENŲ APSAUGA

Įstaiga, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Vartotojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Įstaiga rekomenduoja Vartotojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • neatskleisti prisijungimo prie svetainės duomenų tretiesiems asmenims;
 • pasirinkti slaptažodį, sudarytą bent iš 8 simbolių;
 • vengti to paties slaptažodžio naudojimo skirtinguose tinklalapiuose internete;
 • atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga

11. KONTAKTAI

Jei Jums kyla kokių nors su šia Politika susijusių klausimų, susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@softenduro.lt

 

12. KITOS NUOSTATOS

Ši Politika gali būti atnaujinama. Įstaiga informuos Vartotojus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują Politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Vartotojai supranta, kad tęsdami naudojimąsi svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, jie patvirtina, kad susipažino su jais atliktais pakeitimais ir jiems neprieštarauja.

Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo svetainėje dienos.

Privatumo politika atnaujinta – 2022.03.01

Partneriai

moto-centras narauti husqvarna Volfas Engelman

Draugai

united riders motociklininke motociklininkai motociklais gintuxservice